Paslaugos naudojimo taisyklės

EUROCASH1

Naudojimosi seifu taisyklės

 

Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Nuomotojas – EUROCASH1, UAB.

Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris sudaro Sutartį.

Sutartis – Seifo nuomos Sutartis, kurią sudaro Klientas su Nuomotoju.

Seifas – Kliento pasirinktas Seifas, kurį pagal Sutartį Nuomotojas išnuomoja Klientui.

Saugykla – specialiai įrengta patalpa su seifų durimis, kurioje yra individualūs Seifai.

Nuomotojo padalinys – Nuomotojo Klientų aptarnavimo padalinys, kuriame teikiama individualių seifų nuoma.

Raktas – Seifui atrakinti ir užrakinti skirtas raktas.

Kodas – Klientui suteiktas individualus kodas, leidžiantis patekti į Saugyklą.

 

 1. Seifas išnuomojamas Klientui, kuris su Nuomotoju sudaro Sutartį ir apmoka Seifo nuomos kainą už visą nuomos terminą.

 2. Sutartis sudaroma vaults.eurocash1.lt puslapyje arba atvykus į Nuomotojo padalinį.

 3. Seifo nuomos terminas nurodomas Sutartyje ir pradedamas skaičiuoti nuo Sutartyje nurodytos Sutarties sudarymo dienos.

 4. Seifo nuoma aktyvuojama darbo dienomis per 24 val. nuo apmokėjimo gavimo. Po aktyvavimo Klientas gauna naudojimui numeruotą Seifą, Raktą nuo Seifo ir Kodą patekimui į Saugyklą.

 5. Raktas nuo Seifo Klientui perduodamas darbo dienomis, Nuomotojo darbo valandomis, iš anksto sutartu laiku Nuomotojo padalinyje, Nuomotojui ir Klientui pasirašant Rakto perdavimo-priėmimo aktą.

 6. Kodas, leidžiantis Klientui patekti į Saugyklą, yra siunčiamas jo nurodytu el. pašto adresu. Jeigu el. pašto adresas nenurodomas, Kodas perduodamas kartu su Raktu specialiai paruoštame užplombuotame voke.

 7. Rakto perdavimo metu Klientui paaiškinamos patekimo į Saugyklą sąlygos ir Seifo naudojimo tvarka bei parodomas išnuomotas Seifas.

 8. Kliento buvimo laikas Saugykloje yra ribotas ir gali trukti ne ilgiau kaip 20 minučių. Buvimo laiko ribojimas yra susijęs su asmenų ir turto saugumu.

 9. Klientas Seifo naudojimo metu Saugykloje privalo būti vienas.

 10. Klientas privalo įsitikinti, kad Seifas po naudojimosi yra užrakintas.

 11. Kiekvienas Kliento apsilankymas Saugykloje fiksuojamas elektroninės sistemos pagalba.

 12. Klientas privalo nedelsiant telefonu trumpuoju numeriu 1826 informuoti Nuomotoją, jei yra prarandamas Raktas nuo Seifo arba kitiems asmenims be Kliento leidimo tampa žinomas suteiktas Kodas.

 13. Jei nėra galimybės naudotis Seifu arba Seifas apgadintas, Klientas privalo nedelsiant apie tai pranešti Nuomotojui trumpuoju numeriu 1826 ir vykdyti jo nurodymus.

 14. Klientas neturi teisės subnuomoti ar suteikti panaudai Seifo tretiesiems asmenims.

 15. Seife draudžiama saugoti pavojingus daiktus – ginklus, šaudmenis, chemines, radioaktyviąsias, lengvai užsiliepsnojančias (degias), nuodingąsias, narkotines bei kitas medžiagas, už kurių laikymą Lietuvos Respublikos teisės aktai numato administracinę arba baudžiamąją atsakomybę. Seife draudžiama laikyti kvapą skleidžiantį turinį, gyvas būtybes ir daiktus, kurie gali sukelti metalo koroziją, pelėsius, išsiliejimą arba cheminę reakciją, dėl kurios gali būti pažeisti Kliento Seife, kituose seifuose arba Saugykloje laikomi Kliento, Nuomotojo arba kitų asmenų daiktai ar Nuomotojo turtas.

 16. Klientas turi teisę pratęsti Seifo nuomos terminą arba pakeisti Seifą į kitą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 17. Pasibaigus Seifo nuomos terminui Klientas privalo Seifą atlaisvinti per 1 darbo dieną ir tą pačią dieną Nuomotojo darbo valandomis iš anksto sutartu su Nuomotojo darbuotoju laiku perduodi Raktą, Nuomotojui ir Klientui pasirašant priėmimo-perdavimo aktą.

 18. Pasibaigus Sutartyje numatytam nuomos terminui, Kliento Kodas nedelsiant nustoja galioti.

 19. Klientas turi tinkamai vykdyti visus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 20. Saugyklos patalpose griežtai draudžiama filmuoti ir fotografuoti.

Papildoma informacija suteikiama:

el. p.: vaults@eurocash1.lt

Telefonu :+370 5 230 2090