Privacy Notice

EUROCASH1, UAB PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Mes, EUROCASH1, UAB, juridinio asmens kodas 225329030, buveinė registruota adresu Savanorių pr. 19, Vilnius, Lietuva (toliau - EUROCASH1), gerbiame ir saugome kiekvieno www.vaults.eurocash1.lt svetainės lankytojo ir kliento privatumą bei įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir saugoti Jūsų duomenis.

Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) „2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), „Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu“ (toliau - ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Šioje Privatumo politikoje paaiškinama EUROCASH1 politika dėl informacijos (įskaitant asmens duomenis), kurią renkame apie Jus bei kodėl šią informaciją mes renkame, tvarkome ir kaip ją naudojame.

Šioje Privatumo politikoje aprašomi www.vaults.eurocash1.lt svetainės lankytojų ir klientų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principai, asmens duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės, informuojama, kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su asmens duomenimis. EUROCASH1 Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

Mes galime periodiškai keisti Privatumo politiką. Pakeitę Privatumo politiką, mes Jums pranešime apie šiuos pakeitimus, paskelbdami pakeistą Privatumo politiką www.vaults.eurocash1.lt interneto svetainėje (toliau - Svetainė), todėl rekomenduojame Jums periodiškai tikrinti mūsų interneto svetainę www.vaults.eurocash1.lt Privatumo politikos sąlygos Jums taikomos kiekvieną kartą apsilankius EUROCASH1 biure arba interneto svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Kiekvieną kartą lankydamiesi www.vaults.eurocash1.lt interneto svetainėje sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, turite teisę nesilankyti www.vaults.eurocash1.lt interneto svetainėje, nesinaudoti jos turiniu ir/ar EUROCASH1 paslaugomis.

www.vaults.eurocash1.lt svetainės lankytojas ir/ar klientas (toliau - Duomenų subjektas), pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis www.vaults.eurocash1.lt internetinėje svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad EUROCASH1 (toliau - Duomenų valdytojas) juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, duomenų subjekto sutikime bei EUROCASH1 teisės aktuose nurodytais tikslais ir tvarka.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per www.vaults.eurocash1.lt internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu ir siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, ar bendraujate su mumis žodžiu, ar raštu, ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.

2. KOKIE YRA ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI, KURIŲ MES LAIKOMĖS ?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 2. Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 3. Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia, siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 4. Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 5. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 6. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo bei nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

3. KOKIUS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS MES RENKAME, TVARKOME IR NAUDOJAME?

Jūsų asmens duomenis mes gauname ir naudojame, jeigu Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį su EUROCASH1 dėl paslaugų teikimo ir davėte sutikimą tam arba asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu, siekiant mūsų teisėtų interesų.

Mes renkame, tvarkome ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pats, arba kuriuos gauname iš kitų šaltinių vadovaujantis BDAR, ADTAĮ ir EUROCASH1 teisės aktais.

Mes renkame, tvarkome ir naudojame Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

 1. Jeigu Jūs lankotės www.vaults.eurocash1.lt interneto svetainėje, mes renkame informaciją apie www.vaults.eurocash1.lt interneto svetainės lankytojus bei kitą naršymo informaciją, įskaitant duomenis apie tai, kada ir iš kur buvo prisijungta prie mūsų interneto svetainės ar kitų elektroninių platformų. www.vaults.eurocash1.lt interneto svetainėje registracijos metu Jūsų paprašys pateikti asmens duomenis ir sutikimą rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kad EUROCASH1 pateiktų Jūsų užprenumeruotas naujienas, publikacijas ir informaciją apie paslaugas ar renginius. Savo sutikimą EUROCASH1 tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis galite bet kada atšaukti, išsiųsdami laišką elektroniniu paštu: info@eurocash1.lt. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikti asmens duomenys ir kita informacija būtų teisingi ir tikslūs.
 2. Kad galėtume Jus konsultuoti dėl įdarbinimo EUROCASH1 ir įvertinti Jūsų kandidatūrą, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, asmens tapatybės dokumento kopiją, adresą, telefono numerį ir kitus kontaktinius duomenis bei informaciją apie Jūsų šeiminę padėtį, išsilavinimą, pajamas, turimus finansinius įsipareigojimus bei kitą informaciją, kurią mums pateikiate susitikimų ar nuotolinių konsultacijų metu. Šią informaciją tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei to reikia užklausai atsakyti.
 3. Kad galėtume Jus konsultuoti dėl EUROCASH1 teikiamų paslaugų ar suteikti paslaugas ir kad galėtume su Jumis susisiekti, mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį ir kitus kontaktinius duomenis. Šią informaciją saugome ne ilgiau, nei to reikia Jūsų užklausai įvykdyti.
 4. Kad galėtume Jums teikti EUROCASH1 paslaugas ir tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, taip pat vykdyti pareigas, nustatytas teisės aktuose, mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų ar Jūsų atstovo duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, asmens tapatybės dokumento kopiją, adresą, telefono numerį ir kitus kontaktinius duomenis. Šiuo tikslu mes tai pat naudojame Jūsų banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį, duomenis apie Jūsų su EUROCASH1 sudarytus sandorius bei kitus duomenis ir informaciją, reikalingą sutarčiai vykdyti, kurią gauname Jums naudojantis EUROCASH1 paslaugomis. Automatiniu būdu analizuojame Jūsų naudojimąsi EUROCASH1 paslaugomis, kad galėtume tinkamai informuoti Jus apie EUROCASH1 paslaugos teikimo sutrikimus, pristatyti paslaugų patobulinimus arba naujas panašias paslaugas. Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol Jūs naudojatės mūsų paslaugomis ir saugome dar 10 metų po to, kai nustojate jomis naudotis.
 5. Kad galėtume su Jumis bendrauti, tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, atsakyti į Jūsų klausimus ir prašymus dėl EUROCASH1 paslaugų teikimo, taip pat gauti Jūsų atsiliepimus, siųsti svarbius pranešimus dėl EUROCASH1 paslaugų teikimo, taisyklių, šios Politikos ar kitų dokumentų pasikeitimo ir siųsti įspėjimus dėl saugumo, mes tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis ir gautų bei išsiųstų pranešimų turinį. Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol Jūs naudojatės mūsų paslaugomis.
 6. Kad galėtume siųsti ir pateikti Jūsų poreikius atitinkančius ir Jums pritaikytus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, mes renkame ir naudojame Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, taip pat renkame ir naudojame informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų paslaugomis, mokėjimo operacijų istoriją bei kitą informaciją, kurią Jūs mums pateikiate susitikimų metu ar elektroniniais kanalais. Šiuo tikslu mes automatiniu būdu analizuojame Jūsų asmens duomenis, įskaitant informaciją apie Jūsų užsakytas paslaugas ir Jūsų pirkimų istoriją, t. y., kokias prekes ir paslaugas Jūs įsigijote pasinaudodami mūsų paslaugomis. Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol Jūs naudojatės mūsų paslaugomis. Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, prašome nedelsiant apie tai mus informuoti.
 7. Kad užtikrintume EUROCASH1 paslaugų teikimą Jums nuotoliniu būdu, mes įrašome pokalbius telefonu ar kitą Jūsų ir mūsų komunikaciją. Šiuo tikslu taip pat saugome telefono numerį, IP adresą ir kitus Jus identifikuojančius duomenis, pokalbio turinį, trukmę, laiką ir kitus techninius duomenis. Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol Jūs naudojatės mūsų paslaugomis.
 8. Kad užtikrintume Jūsų ir mūsų turto saugumą, vykdome vaizdo stebėjimą ir tvarkome Jūsų vaizdo duomenis, kai apsilankote EUROCASH1. Vaizdo duomenis saugome 30 dienų.
 9. EUROCASH1 klientų įsiskolinimo valdymo, jungtinės skolininkų duomenų rinkmenos tvarkymo, asmens mokumo įvertinimo tikslais ir tam, kad galėtume valdyti Jūsų įsiskolinimus mums, mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, asmens tapatybės dokumento kopiją, adresą, telefono numerį, duomenis apie Jūsų pajamas, darbovietę, einamas pareigas, turimą turtą, finansinius įsipareigojimus, kreditų ir mokėjimų istoriją, šeimos turtą, mirties faktą ir datą (jei asmuo yra miręs), įsiskolinimo dydį. Duomenis tvarkome ne ilgiau nei reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis dokumentų archyvavimo tikslais apibrėžiamas atsižvelgiant į EUROCASH1 teisėtą interesą, laikantis teisės aktų nustatytų terminų.
 10. Kad galėtume įgyvendinti pinigų plovimo prevencijos reikalavimus ir nustatyti, ar Jūs galite tapti mūsų klientu, mes renkame duomenis apie Jūsų darbovietę, einamas pareigas, pilietybę. Šią informaciją saugome ne ilgiau, nei to reikia atsakyti į Jūsų pateiktą prašymą ar sutarčiai sudaryti.
 11. Kad galėtume valdyti ir apsaugoti EUROCASH1 teisėtus interesus ir siekdami laikytis BDAR, ADTAĮ bei EUROCASH1 taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatų, teismų, teisėsaugos institucijų reikalavimų ir patenkinti jų prašymus, mes galime tvarkyti duomenis ir informaciją apie teismo ar administracinio pobūdžio procesus, kuriuose Jūs dalyvaujate, bei kitą, aukščiau nurodytais tikslais mums perduotą informaciją. Duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti.
 12. Vykdant sutartinius įsipareigojimus arba pareigas, nustatytas teisės aktuose, Jūsų asmens duomenis mes galime gauti ir iš kitų šaltinių:
 1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos;
 2. VĮ „Registrų centro", VĮ „Regitra", teisėsaugos institucijų, kitų registrų bei valstybės institucijų;
 3. UAB „ Creditinfo Lietuva ";
 4. Draudimo įmonių, jei naudojatės draudimo paslaugomis;
 5. Finansų ministerijos ir kitų finansų įstaigų;

Jei Jūs esate susiję su EUROCASH1 klientais (juridiniais asmenimis) ir esate šių juridinių asmenų atstovas,

darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan.

Šios Jūsų asmeninės informacijos naudojimas mums padeda valdyti, tobulinti ir vystyti mūsų paslaugas, mažinti mūsų siūlomų paslaugų teikimo sutrikimus, aktualizuoti ir palengvinti bendravimą ir jį labiausiai pritaikyti asmeniškai Jums.

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

 1. Tvarkyti juos tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 2. Netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
 3. Tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;
 4. Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;
 5. Tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 6. Būti atsakingais už Politikoje įtvirtintų principų laikymąsi ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi;
 7. Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

Mes nerenkame specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją.

4. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR INFORMACIJĄ?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją - kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais - nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Iš tiekėjų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą.

Primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nei viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Informacijos perdavimo internetu ar elektroniniu paštu saugumas kartais negali būti užtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo EUROCASH1, todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami mums konfidencialią informaciją Jūsų pasirinktomis priemonėmis ne per EUROCASH1 naudojamas elektronines sistemas.

Jūsų asmens duomenis saugome EUROCASH1 spausdintuose dokumentuose ir informacinėse sistemose ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai bei tiek, kiek duomenis yra būtina saugoti dokumentų archyvavimo tikslais, laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų ir terminų.

EUROCASH1 taiko skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus.

Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos, jei jos nepažeidžia duomenų subjektų teisių ir atitinka teisinius reikalavimus. Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 1. Mums būtina apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 2. Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 3. Jūsų duomenys būtini tinkamai išspręsti ginčą, skundą;
 4. Esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Pasibaigus nustatytiems terminams, jei jie nebuvo pratęsti, duomenys bus sunaikinami be galimybės jų atgaminti.

5. JŪSŲ TEISĖS

Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius klausimus dėl šioje Politikoje pateikiamos informacijos.

Jūs turite teisę bet kada, pateikdami rašytinį prašymą EUROCASH1, UAB, adresu Savanorių pr. 19, Vilnius, Lietuva, arba išsiųsdami laišką elektroniniu paštu info@eurocash1.lt. susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie yra tvarkomi. Jūs turite šias teises:

 1. Teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 2. Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 3. Teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
 4. Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 5. Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;
 6. Teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti juos tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba prašymo pateikimo ar sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);
 7. Teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
 8. Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos BDAR ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai Jus informuodami raštu.

6. KAM GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

EUROCASH1 užtikrina asmens duomenų apsaugą, vadovaudamasi tiek tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais, tiek Lietuvos Respublikos ir EUROCASH1 teisės aktais, todėl Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims galime perduoti laikydamiesi teisės aktų reikalavimų ir tik pagal vienkartinius šių asmenų teisėtus prašymus arba pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis, išskyrus EUROCASH1 pasitelktus duomenų tvarkytojus.

Mes šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui galime pasitelkti duomenų tvarkytojus:

 1. Duomenų centrų, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones;
 2. Dokumentų archyvavimo ir naikinimo paslaugas teikiančias įmones;
 3. Programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones;
 4. Informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones;
 5. Ryšio paslaugas teikiančias įmones;
 6. Naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal EUROCASH1 nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina, siekiant tinkamai vykdyti duomenų tvarkymo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones.

Visais atvejais iš duomenų gavėjo EUROCASH1 reikalauja teisinio pagrindo. Nesant teisiniam pagrindui, EUROCASH1 atsisako pateikti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims.

Laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

 1. Teismams ir kitoms teisėsaugos ir/ar ginčų nagrinėjimo institucijoms, šioms vykdant teisėtus įgaliojimus pagal jų raštu pateiktą prašymą;
 2. Įmonėms, teikiančioms skolų išieškojimo, renginių organizavimo, vaizdo stebėjimo paslaugas;
 3. Statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, VĮ „Registrų centrui", VĮ „Regitra", notarams, antstoliams, teisėsaugos bei valstybės institucijoms;
 4. Audito įstaigų atstovams;
 5. Kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų teikiamų paslaugų perdavimu, pardavimu, pirkimais, paslaugų reorganizacija, ar vykdant panašius pokyčius įmonėje.

Dėkojame, kad pasirinkote EUROCASH1 kaip savo partnerį. Stengiamės, kad mūsų teikiamos paslaugos atitiktų Jūsų lūkesčius. Mums svarbu, kad Jūs teiktumėte mums informaciją apie pasikeitusias aplinkybes ir asmens duomenis, o mes galėtume Jus informuoti apie mūsų teikiamų paslaugų, įkainių ir kitų svarbių sąlygų pakeitimus.